හයිඩ්‍රජන්1,00794
හීලියම්4,002602
ලිතියම්6,941
බෙරිලියම්9,012182
බෝරෝන්10,811
කාබන්12,011
නයිට්‍රජන්14,00674
ඔක්සිජන්15,9994
ෆ්ලූවොරින්18,9984032
නියෝන්20,1797
සෝඩියම්22,98768
මැග්නීසියම්24,3050
ඇලුමිනියම්26,981539
සිලිකන්28,0855
ෆොස්පරස්30,973762
සල්ෆර්32,066
ක්ලෝරීන්35,4527
පොටෑසියම්39,0983
ආගන්39,948
කැල්සියම්40,078
ස්කැන්ඩියම්44,955910
ටයිටේනියම්47,88
Vanadium50,9415
ක්‍රෝමියම්51,9961
මැංගනීස්54,93805
අයන්55,847
නිකල්58,69
කොබෝල්ට්58,93320
තඹ63,546
සින්ක්65,39
Gallium69,723
ජර්මේනියම්72,61
ආසනික්74,92159
Selenium78,96
Bromine79,904
ක්‍රිප්ටන්83,8
Rubidium85,4678
Strontium87,62
Yttrium88,90585
Zirconium91,244
Niobium92,90638
Molybdenum95,94
Technetium98,9063
Ruthenium101,07
Rhodium102,90550
Palladium106,42
රිදී107,8682
කැඩ්මියම්112,411
Indium114,82
ටින්118,710
ඇන්ටිමනි121,75
Iodine126,90447
Tellurium127,60
Xenon131,29
Caesium132,90543
Barium137,327
Lanthanum138,9055
Cerium140,115
Praseodymium140,90765
Neodymium144,24
Promethium146,9151
Samarium150,36
Europium151,965
Gadolinium157,25
Terbium158,92534
Dysprosium162,50
Holmium164,93032
Erbium167,26
Thulium168,93421
Ytterbium173,04
Lutetium174,967
Hafnium178,49
Tantalum180,9479
ටංස්ටන්183,85
Rhenium186,207
ඔස්මියම්190,2
ඉරිඩියම්192,22
ප්ලැටිනම්195,08
රන්196,96654
Mercury200,59
Thallium204,3833
ඊයම්207,2
Bismuth208,98037
Polonium208,9824
Astatine209,9871
Radon222,0176
Francium223,019
Radium226,0254
Actinium227,0278
Protactinium231,0359
Thorium232,0381
Neptunium237,0482
Uranium238,0289
Americium243,0614
Plutonium244,0642
Berkelium247,0703
Curium247,0704
Californium251,0796
Einsteinium252,0829
Fermium257,0951
Mendelevium258,0986
Nobelium259,1009
Lawrencium260,1053
Rutherfordium261,1087
Dubnium262,1138
Bohrium262,1229
Seaborgium263,9182
Hassium265
Meitnerium266
Darmstadtium281
Roentgenium281
Copernicium285
Nihonium286
Flerovium289
Moscovium289
Livermorium293
Tennessine294
Oganesson294