සංකේතයRf
ලතින් නමRutherfordium
පරමාණුක අංකය104
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය261,1087
කාණ්ඩය​III.B
ඔක්සිකරණ අංක
4
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d2 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
සොයාගැනීම
1964
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
6