සංකේතයHs
ලතින් නමHassium
පරමාණුක අංකය108
ආවර්තය​7
මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ගයසංක්‍රාන්ති මූලද්‍රව්‍ය
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය265
කාණ්ඩය​VIII.B
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d6 7s2
අවස්ථාව​
ඝණ
ස්ථාවර සමස්ථානික
0
අස්ථායී සමස්ථානික
2