Ký hiệuHs
Tên LatinHassium
Số hiệu nguyên tử108
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối265
NhómVIII.B
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d6 7s2
Trạng thái
Rắn
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
2