Ký hiệuDb
Tên LatinDubnium
Số hiệu nguyên tử105
Chu kỳ7
Nhóm nguyên tốKim loại chuyển tiếp
Nguyên tử khối tương đối262,1138
NhómV.B
Số oxi hóa
5
Cấu hình điện tử
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d3 7s2
Trạng thái
Rắn
Đồng vị bền
0
Đồng vị không bền
5