දෘඩතාවද්‍රව්‍ය
1ටැල්ක්
2ආකර ලුණු
3හුණුගල්
4ෆ්ලෝවර්ස්පාර්
5ඇපටයිට්
6ෆෙල්ඩ්ස්පාර්
7ක්වාර්ට්ස්
8ටොපෑස්
9කොරුන්ඩම්
10දියමන්ති