SimbolF
Latinski nazivFluorum
Atomski broj9
Perioda2
SkupinaHalogeni elementi
Relativna atomska masa18,9984032
GrupaVII.A
Elektronegativnost
4,0
Oksidacijski brojevi
-1
Elektronska konfiguracija
1s2 2s2 2p5
Gustoća [g/cm3]
0,001696
Stanje
Plin
Talište [°C]
-219,62
Vrelište [°C]
-188,14
Kritična točka [°C]
-129,02
Kritični tlak [MPa]
5,172
Atomski radijus [pm]
42
Kovalentni radijus [pm]
71
Toplinska vodljivost [W m-1K-1]
0,0279
Toplinski kapacitet [J K-1g-1]
0,824
Otkriven
1886
1. energija ionizacije [eV]
17,4228
2. energija ionizacije [eV]
34,97
3. energija ionizacije [eV]
62,707
Stabilni izotopi
1
Nestabilni izotopi
5